A közérdekű adatigénylésről


Budapest 2014.02.20.

CIVIL ÉLET

ig-kép-mm.jpg (219989 bytes)     Metzger Mária rovata

 

Egy nagyszerű oktatáson vettem részt, 2014. február 20-án, a Szegénységellenes Hálózat Erzsébet körúti irodájában. A téma: a közérdekű adatigénylésről szólt.

Voltak jelen Miskolcról, Budapestről és Budapesten élő hajléktalanokat képviselő kolléga, ill. jelen volt a közmunkásokat képviselő kolléga is a "Közmunkás Mozgalom a Jövőért csoportból”.  

A Hálózat több képzésén és oktatásán is részt vettem már, melyek mindig nagyon magas színvonalúak, értékesek és információiban gazdagok voltak.

Az összejövetelek kiválóan alkalmasak kapcsolat építésre, információ cserére. Mivel mindannyian, leginkább a saját helyzetünkön, kapcsolatainkon keresztül látjuk a mai magyar valóságot, nagyon fontos és értékes, más emberek helyzetét, nézőpontját megismerni. Az alap szabály a szociális munkában: „Menj közel a problémához!”; itt valóban megvalósul. Hajléktalanokkal, szegénységben élőkkel, mindig találkozhatsz ez összejöveteleken és az ő szájukból hallhatod tapasztalataikat, nem a médián megszűrve.

A Szegénységellenes Hálózat egyébként az Európai Szegénységellenes Hálózat magyarországi partnere. Sok Európai Unio-s projekt megvalósulása is hozzájuk fűződik, sok esetben több országon átívelő projektek.

A főbb témakörök az alábbiak voltak, a 20-i rendezvényen:

Mi az a közérdekű adatigénylés?

Bárki számára elérhető eszköz, mellyel a közfeladatot ellátó szervezetek által kezelt adatokat ismerhetjük meg. Mindegy, hogy kik vagyunk (magánszemély, cég, nonprofit alapítvány) vagy hogy mi a célunk a megszerzett adattal (ellenőrzés, cikk írás, nyomásgyakorlás, stb.), az adatok megismeréséhez jogunk van!

Kitől kérhető adatszolgáltatás?

Minden állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (azaz közfeladatot ellátó szerv, adatgazda) felelőssége az, hogy megismerhetővé tegye az általa kezelt adatokat. Ez lehet önkormányzat, állami többségi tulajdonban lévő cég vagy maga az állam is, de közfeladatot szerződés alapján ellátó privát cég vagy magánszemély is célozható a közfeladattal összefüggő adatok tekintetében!

Miért kell, hogy válaszoljon?

Amellett, hogy a közpénzekkel való elszámolás hitelesebbé teszi az állami, önkormányzati vagy más közfeladatot ellátó intézményeket, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény kötelezi is őket a válaszadásra. A válasznak vagy tartalmaznia kell a kért információt, vagy indokolni kell, hogy a kért információ miért nem adható ki.

Mikor tagadhatja meg a kért adatok kiadását az adatkezelő szervezet?

A törvény elég jól felsorolja azokat az indokokat, amik alapján megtagadhatja az adatgazda az adatszolgáltatást:

  • honvédelmi érdekből;
  • nemzetbiztonsági érdekből;
  • bűncselekmények üldözése vagy megelőzése érdekében;
  • környezet- vagy természetvédelmi érdekből;
  • központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből;
  • külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra tekintettel;
  • bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel;
  • a szellemi tulajdonhoz fűződő jogra tekintettel
  • üzleti titokra való tekintettel (korlátozottan!)
  • az Európai Unió jelentős pénzügy- vagy gazdaságpolitikai érdekére tekintettel, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adópolitikai érdeket is;
  • alapesetben a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörébe tartozó döntés előkészítését szolgáló adat a keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvános (korlátozottan!). Viszont: „Ezen adatok megismerését - az adat megismeréséhez és a megismerhetőség kizárásához fűződő közérdek súlyának mérlegelésével - az azt kezelő szerv vezetője engedélyezheti.” – ha az adat kiadása nem zavarja a törvényes működési rendjét.

Adatigénylés menete:

  1. E-mailes vagy telefonos érdeklődéssel leellenőrizni, hogy a kiszemelt szervezet kezeli a megismerni kívánt adatot.
  2. Igénylés benyújtása: szóban, írásban, elektronikus úton (e-mail) lehetséges, ajánlott emailben és tértivevénnyel küldeni! Bármilyen, az igénylő által ismert nyelven beadható. Az igénylésben érthető és egyszerű nyelvezettel pontosan kell meghatározni a megismerni kívánt adatok körét, nem kell indokolni vagy előfeltevéseket leírni és nem érdemes sértő megjegyzéseket tenni sem (még szükségünk lehet a jóhiszeműségükre).
  3. Adatgazda válaszadási kötelezettség: max. 15 nap, ami jelentős mennyiségű adat kiadásánál további 15 nappal meghosszabbítható, de ezt jelezni kell az igénylőnek az első határidőn belül! A válaszadás határideje akkor is meghosszabbodik, ha költségtérítést kérnek az adatok átadásáért, ebben az esetben a költségtérítés elfogadását követően 15 napja van a válaszadásra. Az adatigénylés visszautasításáról vagy a költségtérítésről az adatgazdának az adatigénylés beérkezését követő 8 napon belül kell tájékoztatást adnia. A válaszban anonimizálhatják az iratokat, ha az aránytalan mértékben sértene személyiségi jogokat, mindazonáltal a fentebb felsorolt okokból meg is tagadhatják a válaszadást..
  4. Az adatigénylés szinte minden esetben ingyenes szokott lenni, de a teljesítésével kapcsolatban felmerült költségeket megtéríttetheti az adatgazda. Ez alapvetően a dokumentumok szkennelésének vagy fénymásolásának költségeit jelentheti csak. Érdemes pontosan meghatározni az igényelt adatok körét, hogy ez a lehetőség minimális legyen csak. A szkennelés vagy fénymásolás reális költsége nem haladhatja meg a 20 forintot oldalanként. A költségekről az adatgazdának előzetesen elektronikus úton kell tájékoztatnia az igénylőt, ha ezt az igénylő külön kéri.

Konfliktus

Ha az adatigénylésre nem érkezett a törvényileg előírt határidőn belül válasz, esetleg elégedetlen vagy a kapott válasszal, akkor a határidő letelte után, illetve az elutasítás kézhezvételét követő 30 napon belül három lehetőségünk van:

  1. Eljárást kérni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságtól (ez azonban állami szervezet!). Bejelentést az ugyfelszolgalat@naih.hu e-mail címre vagy a 1530 Budapest, Pf.: 5. postacímére küldhetjük. Érdemes csatolni az igénylést és megjelölni a bejelentés okát (válasz nem érkezett határidőn belül, vagy miért törvénytelen az adatszolgáltatás megtagadása). A Hatóság vizsgálata ingyenes. Ha a Hatóság a bejelentést érdemben vizsgálja, két hónapon belül döntést kell hoznia. A Hatóság felhívhatja az adatigénylés címzettjét a jogsérelem orvoslására, és az igényelt adatok megküldésére. A Hatóság az eljárásának eredményéről tájékoztatja a bejelentőt.
  2. Pert indítani. A hasonló pereknél az adatgazda feladata bizonyítani, hogy a törvényben meghatározott valamelyik ok miatt tagadta meg az adatszolgáltatást. Ezt kell tenni akkor is, ha túl magasnak tartja az adatgazda által igényelt költségtérítést. A bíróság soron kívül tárgyalja az ilyen ügyeket, de szükségünk lehet jogi segítségre. Ilyenkor érdemes jogvédő szervezeteket (pl. Társaság a Szabadságjogokért; átlátszó.hu; Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda) megkeresni. A bírósági felülvizsgálat illetékmentes, de a pervesztes felet kötelezhetik a perköltség viselésére.
  3. Puha eszközök bevetésével:
   1. ha nem kaptál választ a határidőn belül, telefonon vagy e-mailen sürgesd az adatgazdát a teljesítésre;
   2. nyújts be új közérdekű adat-igénylést, amelyben összesített információkat (pl. a kezelt adatok listáját), vagy az elutasított igénylés tárgyához közvetetten kapcsolódó dokumentációt kérsz;
   3. ha az ügyben bármilyen más adatgazda is érintett lehet, a közérdekű adatigénylést címezd nekik (is);
   4. írj az országgyűlési képviselőjének, önkormányzati képviselőjének vagy más politikusnak, és kérje segítségét, hogy választ kapjon kérdésére; az országgyűlési képviselők közvetlenül is megkereshetik a minisztereket vagy a minisztériumokat, a helyi önkormányzatok képviselői közvetlenül fordulhatnak a polgármesteri hivatal tisztviselőjéhez;
   5. forduljon más kutatókhoz vagy civil szervezetekhez, akik az ön elképzeléseihez hasonló kérdésekkel foglalkoznak - akár ezt a weboldalt böngészve is rátalálhat ilyen személyekre; vegye fel a kapcsolatot bármely regisztrált felhasználóval az adott oldalról. Internetes fórumokon vagy csoportoknál is keresgélhet.

Remélem, hasznos információkkal szolgálhattunk és mind többen gyakorolni fogják állampolgári jogaikat, azaz betekintést kérnek közérdekű adatokba a közeli és távoli jövőben.

Metzger Mária

korábbi cikkek >